Ngói màu sóng lớn


Ngói màu M012


Ngói màu M011


Ngói màu M010


Ngói màu M009


Ngói màu M007


Ngói màu M006


Ngói màu đỏ sẫm M005


Ngói mà đỏ tươi M004


Ngói màu chocolate M003


Ngói màu lông chuột M002